Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne

Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne skierowane są do uczniów klasy III. Na zajęciach uczniowie mają możliwość utrwalenia i poszerzenia wiadomości i umiejętności matematycznych, kształtowania twórczych postaw, rozwijania pomysłowości w myśleniu i działaniu. Realizacja programu ma wdrożyć uczniów do samodzielnego, logicznego myślenia, rozwijać ich zdolności i zainteresowania, a w rezultacie przygotować do dalszej edukacji matematycznej oraz do udziału i osiągania sukcesów w konkursach matematycznych. Na zajęciach stosowane są aktywizujące metody pracy, swobodna atmosfera i współdziałanie w grupie. Tematyka zajęć często wykracza poza obowiązujący program nauczania i uwzględnia indywidualne zainteresowania uczniów. Wszystkie te czynniki sprzyjają wzmożonej aktywności uczniów i rozbudzają ich pasję poznawczą.

 

Opiekun: Krystyna Langer