KOŁO INFORMATYCZNE

Program koła informatycznego skierowany jest do uczniów klas IV – VIII.

Zajęcia warsztatowe prowadzone są raz w tygodniu po 1 godzinie lekcyjnej wg ustalonego harmonogramu. Czas poświęcony na daną jednostkę tematyczną będzie zależał od potrzeb oraz możliwości ucznia. Zajęcia koła informatycznego należy traktować jako uzupełnienie i poszerzenie wiadomości z zakresu informatyki i technologii informacyjnej w znacznym stopniu uwzględniającym oczekiwania uczniów.

Na zajęciach uczniowie będą min. uczyć się programowania z wykorzystaniem klocków LEGO. Nie bez znaczenia jest tu fakt ciągle rosnącego zainteresowania młodzieży rozwojem wiedzy informacyjnej oraz nowymi możliwościami dostępu do informacji i komunikowania się. Należy wszechstronnie wykorzystać chęć uczniów do poznania możliwości innych niż gry czy korzystanie z Internetu i portali społecznościowych. 

Celem prowadzenia zajęć kółka informatycznego jest sprzyjanie ogólnemu wykształceniu oraz rozwojowi osobowości ucznia, kształtowanie umiejętności samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków oraz rozwiązywania postawionych problemów. Realizacja programu ma na celu ujawnianie zainteresowań i kształtowanie uzdolnień uczniów w dziedzinie informatyki.

Zadaniem koła informatycznego ma być również wspomaganie uczniów w rozpoznaniu ich własnych uzdolnień i zainteresowań w celu świadomego wyboru dalszego kształcenia oraz stanowienie alternatywnej możliwości spędzenia czasu wolnego.

Opiekun: mgr Jadwiga Ząber-Tokarczyk