Szkolne Koło Wolontariatu

Wolontariat, jako działalność charytatywna, ma za zadanie niesienie bezinteresownej pomocy osobom potrzebującym. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość rozwijania empatii i prospołecznych postaw.

 Szkoła uczy i rozwija w młodym człowieku umiejętności i kompetencje, które będą mu pomocne w dorosłym życiu. Wolontariat rozwija wśród młodzieży postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, jest alternatywą dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości. Poprzez zaangażowanie wspiera ciekawe inicjatywy młodzieży, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, umożliwia także pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach. 

Szkolne Koło Wolontariatu bierze udział w szeregu akcji prowadzonych na terenie naszej szkoły oraz poza nią. Te akcje to m. in. Góra Grosza, Szlachetna Paczka, Akcja Charytatywna „Serce Sercu”, zbiórka zakrętek, zbiórka karmy  i akcesoriów dla zwierząt ze schroniska  i wiele innych akcji, które są przeprowadzane przez uczniów naszej szkoły

Karta etyczna wolontariusza:

Chętnie wypełnia  wszystkie zadania zwiazane z przyjeta rola.
Jest sumienny i odpowiedzialny za zadanie, które ma powierzone
Zachowuje dyskrecję w sprawach prywatnych.
Jest otwarty na nowe pomysły i sposoby działania.
Działa w zespole.
Jest  osoba, na której można polegać.
Uczestniczy w obowiązkowych spotkaniach.
Swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu
Stara się być bardzo dobrym wolontariuszem.

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

„ Człowiek nie jest stworzony na łzy i uśmiechy,

ale dla dobra bliźnich swoich, ludzi.”

 Adam Mickiewicz

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność wykraczająca poza relacje rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
 3. Wolontariusz Szkolnego Koła Wolontariatu działa na zasadach wolontariatu.
 4. Szkolne Koło Wolontariatu powstało z inicjatywy uczniów i jest formą pomocy osobom i instytucjom potrzebującym.
 5. Szkolne Koło Wolontariatu jest grupą działającą bezpłatnie i otwartą na wszystkie osoby wyrażające chęć pomocy innym.
 6. Koło działa na terenie Szkoły pod nadzorem Dyrekcji.
 7. Opiekę nad Kołem sprawuje koordynator, który nadzoruje ich pracę.
 1. Członkowie
 2. Wolontariuszem Szkolnego Koła Wolontariatu może być każda osoba wyrażająca chęć wolontaryjnej pomocy osobom i instytucjom potrzebującym.
 3. Uczeń niepełnoletni przed przystąpieniem do Koła powinien okazać pozwolenie od rodzica/opiekuna prawnego.
 4. Wolontariusz ma prawo do:

⁻ wpływania na działania Koła poprzez zgłaszanie własnych inicjatyw oraz pomysłów,

⁻ wypowiedzenia członkostwa w Kole w dowolnym czasie,

⁻ promocji idei wolontariatu w szkole i swoim otoczeniu.

 1. Wolontariusz ma obowiązek:

⁻ uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez koordynatorów,

⁻ aktywnego angażowania się w działania związane z wolontariatem,

⁻ wywiązywania się z podjętych obowiązków najlepiej, jak potrafi.

III. Zadania koordynatorów

 1. Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów – wolontariuszy.
 2. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wolontaryjnego wsparcia.
 3. Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy.
 4. Reprezentowanie wolontariuszy
 5. Przyjmowanie i odwoływanie członków Koła.
 6. Kontakt z Dyrekcją Szkoły.
 7. Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań.
 8. Cele i sposoby działania
 9. Celem Koła jest rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy wrażliwości na potrzeby innych, zaangażowania, życzliwości i bezinteresowności.
 10. Celem Koła jest także włączanie uczniów w działalność wolontaryjną na rzecz potrzebujących.
 11. Koło wspiera inicjatywy uczniów na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
 12. Koło prowadzi szkolenia i warsztaty dla członków, dba o ich nieustanny rozwój.
 13. Koło przynajmniej raz do roku organizuje spotkanie podsumowująco-nagradzające.
 14. Do form działania Koła można zaliczyć:

⁻ zbiórki darów rzeczowych;

⁻ zbiórki pieniędzy do puszek;

⁻ udział w akcjach charytatywnych;

⁻ udział w wydarzeniach kulturalnych – koncerty, spektakle, przedstawienia;

⁻ pomoc przy chorym, wspólne spędzanie czasu;

⁻ organizacja wydarzeń kulturalnych – przedstawień, koncertów;

⁻ promocję wolontariatu w lokalnym środowisku.

dyżury na terenie szkoły

 1. Nagradzanie wolontariuszy
 2. Pochwała koordynatora z wpisem do dziennika.
 3. Pochwała Dyrektora Szkoły.
 4. Powierzenie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.
 5. Postanowienia końcowe
 6. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu.
 7. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Koła.
 8. Rozwiązania Koła może dokonać tylko Dyrekcja Szkoły.
 9. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
 10. Samorząd Szkolny aktywnie wspiera działania Koła.

Na terenie naszej szkoły działa Szkolne Koło wolontariatu.

W roku szkolnym 2017/2018 zapisało się  30    uczniów: 15- z klasy IVb, 5 z klasy IVa, 1 z klasy V , 1 z klasy VI i 7 z klasy VII.

Na pierwszym spotkaniu uczniowie zostali zaznajomieni z ideą wolontariatu. Został ustalony regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu, z  którym uczniowie się szczegółowo zapoznali. Następnie uczniowie zostali przydzieleni do realizacji określonych zadań. Średnio co miesiąc odbywają się spotkania członków wolontariatu.

 • 24.10.201 r., wolontariusze podczas zebrania z rodzicami zorganizowali  wspólnie z Caritas szkolnym kawiarenkę. Uczniowie sprzedawali domowej roboty ciasta, kawę i herbatę.
   Uzbierane pieniądze zostały przekazane na szkolne Caritas
 • 7.11.2017 r., w ramach współpracy z Sądeckim Hospicjum  odbyło się Spotkanie z Dyrektorem Sądeckiego Hospicjum- prelekcja na temat wolontariatu połączona z prezentacją filmu pt. „Marysia i Piotrek po raz pierwszy w hospicjum”, dzięki której uczniowie naszej szkoły zapoznali się z ideą wolontariatu. Następnie wolontariusze posadzili przed naszą szkołą 50 żonkili jako symbole współpracy z Sądeckim Hospicjum
 • W ramach współpracy ze Szkolnym Caritas oraz Fundacją Sursum Corda  , nadal zbieramy plastikowe zakrętki.
 •      We współpracy z Fundacją Sądecką włączyliśmy się w akcję Świątecznej Zbiórki Żywności. Nasi wolontariusze zbierali dary żywnościowe na terenie Galerii Gołąbkowice.
 •        W dniach od 1grudnia do 22 grudnia wolontariusze na terenie naszej szkoły zorganizowali  wielką zbiórkę pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza”. Jest to akcja o charakterze dobroczynnym, a jej głównym celem jest zebranie środków na pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym. Następnie przez kilka dni spotykali się po lekcjach i liczyli zebrane pieniądze.
 • Od połowy  stycznia aż do ferii wolontariusze włączyli się w akcję zbiórki karmy, kocy, zabawek i róznego rodzaju akcesoriów dla psów jako pomoc dla schroniska. Akcja również cieszy się dużym powodzeniem, dzięki której uczniowie rozwijają naturalną wrażliwość i pomoc także zwierzętom
 • Ponadto od listopada na terenie naszej szkoły są organizowane dyżury, mające na celu pomoc nauczycielom dyżurującym oraz paniom sprzątającym. Dyżury odbywają się na każdych przerwach przed szatniami i toaletami. Wolontariusze w tych miejscach pilnują porządku.

Opiekun:mgr Monika Pres

SZLACHETNA PACZKA

W tym roku szkolnym wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu  wraz z nauczycielami i rodzicami dołączyli do  akcji „Szlachetna Paczka”.  Z internetowej bazy danych została wybrana najbardziej potrzebująca rodzina z okolicy. W akcję pomocy włączyło się wielu uczniów i ich rodziców i pracownicy szkoły. Z dnia na dzień przybywało prezentów, środków czystości, artykułów spożywczych, przyborów szkolnych. Zaangażowanie rodziców, uczniów i nauczycieli pozwoliło na spełnienie marzeń wybranej rodziny. Udało się zebrać wszystkie potrzebne dary oraz zakupić upragnione przez członków rodzinny przedmioty

Jesteśmy szczęśliwi, że  mogliśmy przyłączyć się do tej szlachetnej akcji pomocy potrzebującym.

    Pragnę serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w pomoc osobom: Rodzicom, Uczniom i Nauczycielom. Tylko dzięki współpracy tak wielu osób mogliśmy spełnić czyjeś marzenia!

Akcja spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem, zaś zawartość paczek PRZEROSŁA NASZE NAJŚMIELSZE OCZEKIWANIA.
Cieszymy się, drodzy Darczyńcy, że razem z nami zmieniacie świat na lepsze! Miłość wyraża się w trafionym prezencie, który nie jest banalnym podarkiem, ale strzałem prosto w serce. Sami wiemy, jak się czujemy, gdy ktoś trafi w nasze marzenia, zwłaszcza kiedy wydają się nierealne…
Serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które włączyły się w przygotowanie paczki. Dziękuję za wielkie serce i ogromne zaangażowanie. Radość całej rodziny, błysk w oku, w którym można było dostrzec nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. To najbardziej świadczy o Waszej nieocenionej pomocy. Tylko ludzie, którym nie jest obojętny los innych potrafią zdziałać cuda. Tym cudem były Wasze pomocne dłonie, które wyciągnęliście do rodziny

   

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

W roku szkolnym 2022/2023  do Szkolnego Koła Wolontariatu należy 23 uczniów z klasy siódmej i ósmej. Uczniowie jak co roku zaznajamiani są z ideą wolontariatu. Cyklicznie odbywają się spotkania, na których omawiane są akcje, przydzielane zadania bądź prezentowane pomysły. Wolontariusze starają się aktywnie włączać w różne akcje; za nami takie akcje jak: zbiórka monet „Ile waży św. Mikołaj?”, zbiórka  darów dla schroniska w Wielogłowach, sprzedaż kartek świątecznych dla podopiecznych Stowarzyszenia Sursum Corda, zbiórka darów dla podopiecznych Hospicjum Domowego Specjalmed, pomoc dla potrzebujących z terenu osiedla Falkowa, pomocna dłoń- pomoc w porządkowaniu sal.

Akcji szereg za nami, ale to przecież  nie koniec roku. Działamy nadal!

Jesteśmy otwarci na każdą pomoc i pomysły pomocy, zapraszamy do współpracy.