Szkolne Koło Wolontariatu

Wolontariat, jako działalność charytatywna, ma za zadanie niesienie bezinteresownej pomocy osobom potrzebującym. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość rozwijania empatii i prospołecznych postaw.

 Szkoła uczy i rozwija w młodym człowieku umiejętności i kompetencje, które będą mu pomocne w dorosłym życiu. Wolontariat rozwija wśród młodzieży postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, jest alternatywą dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości. Poprzez zaangażowanie wspiera ciekawe inicjatywy młodzieży, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, umożliwia także pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.

Szkolne Koło Wolontariatu bierze udział w szeregu akcji prowadzonych na terenie naszej szkoły oraz poza nią. Te akcje to m. in. Góra Grosza, Szlachetna Paczka, Akcja Charytatywna „Serce Sercu”, zbiórka zakrętek, zbiórka karmy  i akcesoriów dla zwierząt ze schroniska  i wiele innych akcji, które są przeprowadzane przez uczniów naszej szkoły

Karta etyczna wolontariusza:

Chętnie wypełnia  wszystkie zadania zwiazane z przyjeta rola.
Jest sumienny i odpowiedzialny za zadanie, które ma powierzone
Zachowuje dyskrecję w sprawach prywatnych.
Jest otwarty na nowe pomysły i sposoby działania.
Działa w zespole.
Jest  osoba, na której można polegać.
Uczestniczy w obowiązkowych spotkaniach.
Swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu
Stara się być bardzo dobrym wolontariuszem.

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

„ Człowiek nie jest stworzony na łzy i uśmiechy,

ale dla dobra bliźnich swoich, ludzi.”

 Adam Mickiewicz

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność wykraczająca poza relacje rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
 3. Wolontariusz Szkolnego Koła Wolontariatu działa na zasadach wolontariatu.
 4. Szkolne Koło Wolontariatu powstało z inicjatywy uczniów i jest formą pomocy osobom i instytucjom potrzebującym.
 5. Szkolne Koło Wolontariatu jest grupą działającą bezpłatnie i otwartą na wszystkie osoby wyrażające chęć pomocy innym.
 6. Koło działa na terenie Szkoły pod nadzorem Dyrekcji.
 7. Opiekę nad Kołem sprawuje koordynator, który nadzoruje ich pracę.
 8. Członkowie
 9. Wolontariuszem Szkolnego Koła Wolontariatu może być każda osoba wyrażająca chęć wolontaryjnej pomocy osobom i instytucjom potrzebującym.
 10. Uczeń niepełnoletni przed przystąpieniem do Koła powinien okazać pozwolenie od rodzica/opiekuna prawnego.
 11. Wolontariusz ma prawo do:

⁻ wpływania na działania Koła poprzez zgłaszanie własnych inicjatyw oraz pomysłów,

⁻ wypowiedzenia członkostwa w Kole w dowolnym czasie,

⁻ promocji idei wolontariatu w szkole i swoim otoczeniu.

 1. Wolontariusz ma obowiązek:

⁻ uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez koordynatorów,

⁻ aktywnego angażowania się w działania związane z wolontariatem,

⁻ wywiązywania się z podjętych obowiązków najlepiej, jak potrafi.

III. Zadania koordynatorów

 1. Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów – wolontariuszy.
 2. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wolontaryjnego wsparcia.
 3. Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy.
 4. Reprezentowanie wolontariuszy
 5. Przyjmowanie i odwoływanie członków Koła.
 6. Kontakt z Dyrekcją Szkoły.
 7. Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań.
 8. Cele i sposoby działania
 9. Celem Koła jest rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy wrażliwości na potrzeby innych, zaangażowania, życzliwości i bezinteresowności.
 10. Celem Koła jest także włączanie uczniów w działalność wolontaryjną na rzecz potrzebujących.
 11. Koło wspiera inicjatywy uczniów na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
 12. Koło prowadzi szkolenia i warsztaty dla członków, dba o ich nieustanny rozwój.
 13. Koło przynajmniej raz do roku organizuje spotkanie podsumowująco-nagradzające.
 14. Do form działania Koła można zaliczyć:

⁻ zbiórki darów rzeczowych;

⁻ zbiórki pieniędzy do puszek;

⁻ udział w akcjach charytatywnych;

⁻ udział w wydarzeniach kulturalnych – koncerty, spektakle, przedstawienia;

⁻ pomoc przy chorym, wspólne spędzanie czasu;

⁻ organizacja wydarzeń kulturalnych – przedstawień, koncertów;

⁻ promocję wolontariatu w lokalnym środowisku.

dyżury na terenie szkoły

 1. Nagradzanie wolontariuszy
 2. Pochwała koordynatora z wpisem do dziennika.
 3. Pochwała Dyrektora Szkoły.
 4. Powierzenie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.
 5. Postanowienia końcowe
 6. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu.
 7. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Koła.
 8. Rozwiązania Koła może dokonać tylko Dyrekcja Szkoły.
 9. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
 10. Samorząd Szkolny aktywnie wspiera działania Koła.

Na terenie naszej szkoły działa Szkolne Koło wolontariatu.

W roku szkolnym 2023/2024 zapisało się  24  uczniów z klasy 6a, 7a oraz 8.

Na pierwszym spotkaniu uczniowie zostali zaznajomieni z ideą wolontariatu. Został ustalony regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu, z  którym uczniowie się szczegółowo zapoznali. Średnio co miesiąc odbywają się spotkania członków wolontariatu, na których omawiane są najbliższe akcja.

 

W tym roku szkolnym zorganizowaliśmy:

Październik

 • Zbiórkę pieniędzy dla siostry naszych uczniów- Oli
 • Zbiórkę pieniędzy oraz zakrętek dla Wiktorii Wróbel chorej na SMA

Listopad

 • Zbiórkę maskotek dla schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Sączu
 • Zbiórkę artykułów higienicznych dla Domowego Hospicjum „Specjalmed”

Grudzień

 • Zbiórka darów „Szlachetna Paczka”
 •  Uczestniczenie w Szkolnym Kiermaszu Bożonarodzeniowym
 •  Sprzedaż kartek i zbiórka pieniędzy na rzecz podopiecznych „Sursum Corda”
 •  Udział w akcji zbierania żywności „Kilo”
 •  Udział w akcji zbierania żywności „Serce- sercu”.

W tym roku wolontariusze również spędzają czas z młodszymi koleżankami oraz kolegami przebywającymi w świetlicy, grając z nimi w gry planszowe oraz pomagając przy zadaniu domowym.

 

Opienkun: Paulina Siedlarz

Dziękujemy wszystkim za przekazanie darów dla domowego hospicjum „Specjalmed”. Pamiętajmy, dobro wraca.